Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नागरिकता वितरण सम्बन्धि दैनिक विवरण

मिति

२०७६

ब‌ंशजका नागरिकका सन्तान जन्मका अाधारमा नागरिकता
लिएका नागरिकका सन्तान

वैवाहिक

अंगिकृत

जम्मा
महिला पुरुष महिला पुरुष
१-३ देखी १-६ सम्म ५६ ६५ ११६ २२५ - ४६२
१-८ देखी १-१३ सम्म ९० १०५ ३२९ ५५९ - १०८३
१-१५ देखी १-१९ सम्म ८९ ९८ २५६ ३३६ - ७७९
२०७६/०१/२२ २५ ४८ ११७ - १९९
२०७६/०१/२३ ३१ २६ ५९ ६६ ३० २१२
२०७६/०१/२४ ३६ १९ ४२ ८१ - १८५