Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

मुकेश कुमार केशरी


मुकेश कुमार केशरी


मुकेश कुमार केशरी
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा सुचना अधिकारी/गुनासो सुन्ने अधिकारी
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल mukkes525@gmail.com
सम्पर्क 9852081111
बहाल मिति २०७६ फाल्गुन ६