Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

ठेगाना :

फोन नं : 021576908

फ्याक्स : 021515251 (निजी सचिवालय), 021511351 (नागरिकता रुजु)

इमेल : dao.morang@gmail.com, daomorang100@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/dao.morang

मातहतका कार्यालयहरु