Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

पूर्व कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण

हालसम्मका प्र.जि.अ. हरुको विवरण

क्र.सं.

नाम, थर

देखि–सम्म

श्री कृष्णदत्त राजभण्डारी

२०२४ – २०२५

श्री देवेन्द्र बहादुर प्रधान

२०२६ – २०२७

श्री भक्त बहादुर कोइराला

२०२८ – २०३०

श्री दामोदर रेग्मी

२०३० – २०३३

श्री चक्रवन्धु अर्याल

२०३३ – २०३६

श्री प्रेमराज गौतम

२०३६ – २०३७

श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा

२०३७ – २०४०

श्री रामेश्वर देवकोटा

२०४० – २०४१

श्री चक्रवन्धु अर्याल

२०४१ – २०४२

१०

श्री बाबुराम पौडेल

२०४२ –

११

श्री लभविक्रम शाह

२०४२ – २०४५

१२

श्री नन्द कुमार कार्की

२०४५ –

१३

श्री रामानन्द मिश्रा

२०४५ – २०४७

१४

श्री महेश्वर शर्मा

२०४७।०२।१४ – २०४७।०४।३२

१५

श्री पदम प्रसाद पोखरेल

२०४७।०५।०६ – २०४८।०७।२७

१६

श्री खेमराज रेग्मी

२०४८।०७।२७ – २०४९।०७।३०

१७

श्री गणेश प्रसाद भट्टराई

२०४९।०९।०६ – २०५०।१२।३१

१८

श्री राम प्रसाद खतिवडा

२०५१।०१।१४ – २०५१।१२।०८

१९

श्री देवराज रेग्मी

२०५१।१२।०९ – २०५२।०६।२१

२०

श्री राम प्रसाद खतिवडा

२०५२।०६।२२ – २०५३।१२।२४

२१

श्री मदन प्रसाद अर्याल

२०५४।०१।०१ – २०५४।०७।२१

२२

श्री बिजय राज भट्टराई

२०५४।०८।०८ – २०५५।०२।२५

२३

श्री टिकाराम शर्मा अर्याल

२०५५।०३।१२ – २०५६।०८।२९

२४

श्री तुलसी प्रसाद भट्टराई

२०५६।०९।०७ – २०५७।०४।०१

२५

श्री विनोद ज्ञवाली

२०५७।०४।०२ – २०५८।०४।०९

२६

श्री दोलख बहादुर गुरुङ्ग

२०५८।०४।१९ – २०६१।०१।२६

२७

श्री योगराज पौडेल

२०६१।०३।०७ – २०६२।०१।२७

२८

श्री नरेन्द्र दाहाल

२०६२।०२।०१ – २०६३।०२।०८

२९

श्री मोदराज डोटेल

२०६३।०२।१५ –

३०

श्री माधव प्रसाद रेग्मी

२०६४।०१।     –  २०६५।०७।१९

३१

श्री शशिशेखर श्रेष्ठ

२०६५।०७।२० – २०६७।०३।२४

३२

श्री सुरेश अधिकारी

२०६७।०३।३० – २०६८।०७।३०

३३

श्री तारानाथ गौतम

२०६८।०८।०७ – २०७०।०३।२०

३४

श्री गणेशराज कार्की

२०७०।०३।२१ – २०७२।०९।२०

३५

श्री तोमय राया

२०७२।१०।०४ – २०७३।०८।१२

३६

श्री यज्ञराज कोइराला

२०७३।०८।२४ – २०७४।०४।२७

३७

श्री राम प्रसाद आचार्य

२०७४।०४।२९ – २०७५।०४।१३

३८

श्री रमेश कुमार केसी

२०७५।०४।१७ – २०७६।०५।१५

३९ श्री मदन भुजेल २०७६।०५।१९ – २०७७।०४।११
४० श्री कोशहरि निरौला २०७७।०४।१८ - हालसम्म