Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

तेह्रथुम प्र.जि.अ. पदमा सरुवा हुनुभएका स.प्र.जि.अ. श्री चन्द्रकला ओलीज्यूको विदाई