Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिका मा.सदस्यज्यूहरुबाट कार्यालय प्रमुखहरुसँग छलफल/अन्तरक्रिया