Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

प्र.जि.अ.ज्यू तथा स.प्र.जि.अ.ज्यूको विदाई

20190901_170209(1).jpg
प्र.जि.अ.ज्यू तथा स.प्र.जि.अ.ज्यूको विदाई