Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure) २०७७ साउन १ गतेदेखि २०७७ असोज मसान्तसम्म, मोरङ