Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

मोरङ जिल्लाको मिति २०७८/०४/०९ गतेसम्मको कोभिड-१९ का विरामीहरुको विवरण