Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

मालपोत कार्यालय, रंगेलीको जग्गा सम्बन्धी न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका २०७८/७९