Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

प्र.जि.अ.ज्यूको कार्यालय प्रमुखहरुसँग परिचयात्मक कार्यक्रम

कार्यालय_प्रमुखसँग_परिचय.jpg
प्र.जि.अ.ज्यूको कार्यालय प्रमुखहरुसँग परिचयात्मक कार्यक्रम