Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति २०७६।५।५ गते बसेको कार्यालय प्रमुख बैठकको निर्णय

29 दिन अगाडी

2076-05-08


मिति २०७६।५।५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा बसेको नियमित कार्यालय प्रमुख वैठकको  निर्णय :

(१)   नियमित रुपमा सञ्चालन हुने मोरङ्ग जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुको वैठक दिनको ४:०० बजे सञ्चालन भएको । वैठकमा उपस्थित सवै कार्यालय प्रमुखहरुबाट २०७६ श्रावणको मासिक प्रगति विवरण संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुती, देखिएका समस्या तथा सरोकारका विषयहरु लगायत अन्य महत्वपूर्ण विषयहरुमा छलफल भएको ।

(२)   वैठकमा देहायका विषयमा थप प्रभावकारी तवरले सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय÷सहमति गरियो–

क)  आम नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सवै कार्यालय प्रमुखहरुले सुशासन ऐन तथा सम्बन्धित ऐन कानून वमोजिम चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्ने ।

ख)  कार्यालयमा समय पालना, नियमितता, अनुशासन, पोषाकको उपयोग, मृदु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने ।

ग)   आ–आफ्ना कार्य क्षेत्रका विषयमा अनुगमन, निरिक्षण प्रभावकारी वनाउने ।

घ)   जिल्ला छोड्नु पर्ने अवस्थामा सवै सरकारी कार्यालय प्रमुखले अनिवार्य रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिएर मात्र छाड्ने ।

ङ)  सरकारी सवारी साधनको यथोचित सुरक्षा मिलाउने, विदाका दिन अनिवार्य रुपमा पास लिएर मात्र सवारी साधन चलाउने ।

च)  सवै कार्यालय प्रमुखहरुले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप चुस्त वनाउने, वेरुजु घटाउने, लेखा परीक्षणको तयारी गरी राख्ने ।

छ)  केही कार्यालय प्रमुखहरु आजको कार्यालय प्रमुख वैठकमा विना जानकारी अनुपस्थित भएको पाइएकोले सो को रेकर्ड राखी आगामी समयमा सजग गराउने ।

ज)  आ.व.को शुरु देखि नै कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी वनाउदै लगी प्रगति अवस्थामा सुधार ल्याउने ।