Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिकता वितरण सम्बन्धि दैनिक विवरण


मिति

२०७६

ब‌ंशजका नागरिकका सन्तान जन्मका अाधारमा नागरिकता
लिएका नागरिकका सन्तान

वैवाहिक

अंगिकृत

जम्मा
महिला पुरुष महिला पुरुष
१-३ देखी १-६ सम्म ५६ ६५ ११६ २२५ - ४६२
१-८ देखी १-१३ सम्म ९० १०५ ३२९ ५५९ - १०८३
१-१५ देखी १-१९ सम्म ८९ ९८ २५६ ३३६ - ७७९
२०७६/०१/२२ २५ ४८ ११७ - १९९
२०७६/०१/२३ ३१ २६ ५९ ६६ ३० २१२
२०७६/०१/२४ ३६ १९ ४२ ८१ - १८५