नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
मोरङ्ग


विकास निर्माणसँग सम्बन्धित वैठकको निर्णय

मिति २०७३।९।२२ गते यस कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सँयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु तथा सरोकारवाला निकायहरु समेतको उपस्थितिमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा वैठक वसी देहाय वमोजिमको निर्णय भएको ।-

 

)मोरङ जिल्ला र विशेष गरी विराटनगर क्षेत्रमा सञ्चालन भएका विकास निर्माणका कार्यहरुको हालको अवस्था, प्रगति, समस्या, अवसर एवँ आगामी दिनमा विकास निर्माण कार्यलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन गर्नुपर्ने कार्यहरुको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीवीचमा छलफल भयो ।

)विकास निर्माण कार्यलाई अगाडी वढाउने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरुकोवीचमा अझ वढी समन्वय कायम गरी काम कारवाहीमा दोहोरोपन हटाउने, निर्माणको क्रममा स्थानीयबाट आउने गुनासोको सम्वोधन गर्ने, एवँ विकास निर्माणको कार्यलाई अझ वढी गति प्रदान गर्ने ।

)निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने निकायले आफुले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण कार्यको तालिका सहितको योजना सम्बन्धित अन्य निकायलाई अग्रिम उपलब्ध गराई समन्वय गर्ने ।

).पा.को जतुवामा रहेको ढल Treatment Plant को लागि आवश्यक विधुत आपुर्ति गर्न आवश्यक Dedicated Line जोड्न लागत इष्टिमेट लगायतको आवश्यक प्रकृया विधुत प्राधिकरणले तुरुन्त अगाडी वढाउने ।

)एउटा निकायले अर्को निकायलाई देखाई जिम्मेवारी पन्छाउने कार्यको तत्काल अन्त्य गर्ने ।

)विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने निकायले सम्बन्धित परियोजनाको सम्बन्धमा उठेका विषयहरुमा समन्वय गरी समस्या समाधानमा सहयोग गर्न परियोजना सम्पर्क व्यक्ति तोकी सो को जानकारी प्रशासन र अन्य निकायलाई गराउने ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय