नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
मोरङ्ग


संस्था शाखा कोठा नं‌‌ ५

मोरङ जिल्लामा हालसम्म दर्ता भएकाे संघ स‌ंस्थाकाे विवरण

संस्था दर्ता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु

१.      आम भेलाको निर्णय प्रतिलिपि

२.      आम भेलाको तर्फबाट तदर्थ समितिको गठन ७ जना देखि माथि

३.      तदर्थ समितिको पदाधिकारी को ना.प्र पत्रको प्रतिलिपि

४.      जि.वि.सिफारिस

५.      गा.वि.स सिफारिस (मन्दीरको हकमा)

६.      स्वीकृत ढाँचामा विधान २ प्रति

७.      रित पूर्वकको निवेदन

 

संस्था नविकरण आवश्यक पर्ने कागजातहरु

१.      संस्थाको साधारण सभाको निर्णय प्रतिलिपि

२.      लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (प्रत्येक आ..को)

३.      संस्थाको बार्षिक प्रगति विवरण

४.      जि.वि.. को सिफारिस

५.      कर चुक्ता प्रमाण (प्रत्येक आ..खुल्ने गरी)

६.      निवेदन (संस्थाको प्याडमा)

 

संस्था दर्ता निवेदन

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ ।

                                                            मिति : २०     

                  विषय : संस्था दर्ता गरिपाउँ ।

महोदय,

      हामीले ‌…………………………………….. सम्बन्धी संस्था खोल्न चाहेकोले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार संस्था दर्ता गरीपाउन रु. १०।– टिकट टाँसी आवेदन गर्न आएका छौं । प्रस्तावित विधान २ प्रति संलग्न छ ।

विवरण

१.      संस्थाको नाम

२.      संस्थाको उद्देश्य

३.      संस्थाको कार्यालय रहने ठेगाना

४.      आर्थिक श्रोत

५.      प्रवन्ध समितिको सदस्यको नाम थर

 

क्र.सं.                      नाम थर                  ठेगाना       पेशा         दस्तखत

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            भवदीय

                                                            अध्यक्ष

 


 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय